Beuthen 09 - strona nieoficjalna

Strona klubowa
 • Witamy na stronie Beuthen 09!
 •        

Współpraca

Kalendarium

19

09-2019

czwartek

20

09-2019

piątek

21

09-2019

sobota

22

09-2019

niedziela

23

09-2019

pon.

24

09-2019

wtorek

25

09-2019

środa

Logowanie

Ankiety

Na jakiej pozycji Beuthen 09 wymaga wzmocnień przed sezonem 2012/13?

Statystyki drużyny

Facebook

Umów się na mecz

Jeśli masz swoją drużynę
i szukasz godnego przeciwnika- napisz do nas,
chętnie przyjmiemy każde wyzwanie!

 

Kontakt:

GG: 4446671

e-mail: beuthen09@gmail.com

tel: 506-421-125

 

Czekamy!

STAT4U

stat4u

Statut klubu

STATUT KLUBU PIŁKARSKIEGO „BEUTHEN 09”

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

§ 1.

Stowarzyszenie nosi nazwę Klub Piłkarski "BEUTHEN 09" i działa w oparciu o obowiązujące w Rzeczpospolitej Polskiej przepisy prawne dotyczące sportu i kultury fizycznej.

 

§ 2.

Klub Piłkarski "BEUTHEN 09" jest autonomicznym i jednosekcyjnym – piłkarskim stowarzyszeniem kultury fizycznej i sportu.

 

§ 3.

Siedzibą Klubu Piłkarskiego "BEUTHEN 09" jest miejscowość Bytom, a teren jego działania obejmuje obszar Rzeczpospolitej Polskiej.

 

§ 4.

Klub Piłkarski "BEUTHEN 09" działa w oparciu o Statut oraz oparte o niego Regulaminy wewnętrzne.

 

§ 5.

Prawo do ustalania i zatwierdzania Regulaminów wewnętrznych Klubu pozostaje w gestii statutowych Władz Klubu.

 

§ 6.

Klub Piłkarski "BEUTHEN 09" ma barwy klubowe w dwóch kolorach: czarnym – żółtym.

 

§ 7.

Klub posiada logo.

 

 

II. CELE DZIAŁALNOŚCI

 

§ 8.

Cele działalności Klubu:

 1. Zrzeszenie członków w Klubie.
 2. Prowadzenie różnych form szkolenia sportowego.
 3. Organizowanie meczy, zawodów sportowych i uczestnictwo w rozgrywkach.
 4. Tworzenie warunków dla rozwoju piłki nożnej.
 5. Pozyskiwanie środków dla realizacji działalności statutowej Klubu.
 6. Prowadzenie zajęć sportowych wśród dzieci i młodzieży.
 7. Propagowanie osiągnięć sportowych członków Klubu.

 

§ 9.

Środki i metody realizacji celów:

 1. Propagowanie celów i zadań Klubu.
 2. Pozyskiwanie działaczy sportowych.
 3. Organizowanie szkolenia sportowego dla amatorów i nie amatorów.
 4. Organizowanie działalności rekreacyjno-sportowej na rzecz członków Klubu i mieszkańców.
 5. Współdziałanie z organizacjami sportowymi, placówkami oświatowymi i innymi instytucjami w zakresie działalności statutowej.
 6. Współpraca z odpowiednimi ogniwami władzy samorządowej, administracji państwowej i organizacjami społecznymi.
 7. Stosowanie innych środków sprzyjających rozwojowi sportu i kultury fizycznej na terenie działania Klubu.

 

 

III. CZŁONKOWIE KLUBU ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

 

§ 10.

 1. Członkiem Klubu Piłkarskiego "BEUTHEN 09" może być osoba posiadająca obywatelstwo polskie lub obcokrajowiec przebywający na stałe na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Członkowie Klubu dzielą się na:
  1. zwyczajnych
  2. honorowych
  3. wspierających
 3. Członkiem zwyczajnym może zostać osoba fizyczna, która spełnia jeden z poniższych warunków:
  1. czynnie uprawia sport
  2. działa społecznie na rzecz Klubu
  3. wspomaga działalność Klubu organizacyjnie lub materialnie
 4. Przyjęcie w poczet Członków zwyczajnych następuje przez złożenie deklaracji członkowskiej i jej akceptację przez Zarząd Klubu.
 5. Członkiem honorowym Klubu może zostać osoba fizyczna, szczególnie zasłużona dla Klubu, której tytuł ten nadają Władze Statutowe Klubu.
 6. Członkiem wspierającym może być osoba prawna wspierająca działalność Klubu na podstawie deklaracji i umowy zawartej z władzami Klubu.

 

§ 11.

Prawa Członków Klubu:

 1. Członkowie zwyczajni są uprawnieni do:
  1. korzystania z praw wynikających ze Statutu, Regulaminów i Uchwał Władz Klubu
  2. uprawiania sportu
  3. korzystania z obiektów i urządzeń sportowych Klubu
  4. reprezentowania barw Klubu i noszenia herbu Klubowego
  5. wstępu na imprezy sportowe organizowane przez Klub na zasadach określonych przez odrębne regulaminy
  6. uczestniczenia w zebraniach Klubu z czynnym i biernym prawem wyborczym /nie dotyczy osób, o których mowa w § 10 pkt. 5.
  7. składania wniosków do Władz Klubu w sprawach dotyczących działalności statutowej
  8. otrzymywania nagród, premii i odznaczeń za uzyskane wyniki sportowe oraz za działalność społeczną i wykonanie zadań
 2. Członkowie honorowi mają prawo do:
  1. uczestniczenia w obradach Władz Klubu z głosem doradczym
  2. wolnego wstępu na imprezy organizowane przez Klub
  3. składania wniosków i postulatów do Władz Klubu w sprawach objętych działalnością statutową
 3. Prawa członków wspierających określają odrębne umowy pozostające w zgodzie ze Statutem Klubu i Regulaminem.

 

§ 12.

Obowiązki Członków Klubu:

 1. Przestrzeganie Statutu Klubu, Regulaminów wewnętrznych oraz Statutu Polskiego Związku Piłki Nożnej.
 2. Przestrzeganie postawy godnej sportowca i obywatela Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Opłacanie składek członkowskich, jeżeli uchwała Walnego Zebrania nałoży na Członków taki obowiązek.
 4. Dbanie o sprzęt i urządzenia sportowe oraz właściwe ich użytkowanie.
 5. Dbanie o zdrowie i bezpieczeństwo swoje i współćwiczących w czasie zajęć sportowych i rekreacyjnych.

6.               Stałego podnoszenia poziomu sportowego

7.   Godnego reprezentowania barw Klubowych

8.   Systematycznego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach treningowych

 

§ 13.

Za wzorowe wykonywanie zadań i obowiązków, za aktywną pracę nad rozwojem sportu oraz wybitne osiągnięcia sportowe, członkowie mogą być wyróżniani:

 • pochwałą
 • dyplomem uznania
 • nadaniem godności członka honorowego
 • nagrodą finansową lub rzeczową

 

§ 14.

Za nieprzestrzeganie postanowień Statutu i Regulaminów lub inne wykroczenia, członkom Klubu mogą być wymierzone następujące kary:

 • upomnienie
 • nagana
 • zawieszenie w prawach członka
 • dyskwalifikacja
 • wykluczenie z szeregów Klubu Piłkarskiego - pozbawienie członkostwa

 

§ 15.

Regulamin wyróżnień i nagród oraz kar ustala Zarząd Klubu.

 

§ 16.

Ustanie członkostwa.

 1. Członkostwo ustaje w przypadku:
  1. skreślenia z listy członków
  2. wystąpienia
  3. wykluczenia
  4. zgonu
 2. Skreślenie z listy członków może nastąpić w drodze Uchwały Zarządu Klubu w przypadku nie wywiązywania się członka z podstawowych obowiązków statutowych.
 3. Wykluczenie następuje w razie rażącego naruszenia postanowień Statutu, Regulaminów, Uchwał bądź zarządzeń Władz Klubu po uprzednim przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego.
 4. Osoba, która przestała być członkiem Klubu zobowiązana jest zwrócić wypożyczony sprzęt oraz uregulować wszystkie inne zobowiązania względem Klubu.
 5. Utrata członkostwa honorowego następuje w razie:
  1. zgonu
  2. popełnienia czynu, wskutek którego członek honorowy stał się niegodny tego wyróżnienia - decyzję w sprawie pozbawienia tytułu członka honorowego podejmuje Zarząd Klubu

 

 

IV. WŁADZE KLUBU

 

§ 17.

 1. Władzami Klubu są:
  1. Prezes
  2. Wiceprezes
  3. Wiceprezes II
  4. Kapitan drużyny
 2. Zarząd Klubu wybierany jest na Walnym Zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym na okres kadencji, która trwa 4 lata, w głosowaniu tajnym lub jawnym.
 3. Zarząd Klubu działa społecznie.
 4. Uchwały Władz Klubu zapadają zwykłą większością głosów, o ile Statut nie stanowi inaczej.

 

WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW KLUBU

§ 18.

 1. Walne Zebranie odbywa się, co 4 lata.
 2. Przed upływem kadencji Walne Zebranie może być zwołane na wniosek:
  1. Zarządu Klubu
  2. 1/2 członków Klubu
 3. Termin Walnego Zebrania wyznacza Zarząd Klubu, nie później niż jeden miesiąc przed upływem kadencji. Wyznaczony termin nie może przekroczyć dwóch miesięcy po upływie kadencji. O terminie, miejscu i porządku obrad Zarząd zawiadamia Członków na 3 dni przed Walnym Zebraniem poprzez pisemne zawiadomienie.
 4. W Walnym Zebraniu udział biorą:
  1. z głosem stanowiącym, pełnoletni Członkowie Klubu
  2. z głosem doradczym, Członkowie Honorowi i zaproszeni goście
 5. Do kompetencji Walnego Zebrania należy:
  1. ustalanie Regulaminu obrad Walnego Zebrania
  2. ocena działalności Klubu w mijającej kadencji
  3. rozpatrywanie sprawozdań Zarządu Klubu
  4. wybór członków Zarządu
 6. Wnioski mogą być zgłaszane pisemnie przed Walnym Zebraniem pod adresem Zarządu lub ustnie podczas Walnego Zebrania.
 7. Wnioski są rozpatrywane podczas Walnego Zebrania, a o ich przyjęciu decydują poprzez głosowanie Członkowie.

 

ZARZĄD KLUBU

§ 19.

 1. Zarząd Klubu jest najwyższą Władzą w Klubie.
 2. Zarząd na pierwszym swoim posiedzeniu wybiera spośród siebie Prezesa i Wiceprezesa, a w dalszej kolejności Kapitana.
 3. Prezes kieruje pracami Zarządu i nadzoruje całokształt działalności Klubu, ma prawo powołać Rzecznika Prasowego.
 4. Zebrania zwołuje Prezes, a w razie jego nieobecności Wiceprezes.
 5. Zebrania Zarządu odbywają się w zależności od potrzeb.
 6. W zebraniach Zarządu uczestniczą:
  1. Zarząd Klubu
  2. inne osoby na wniosek Zarządu.

 

§ 20.

Do kompetencji Zarządu Klubu należy:

 1. Realizacja Uchwał Walnego Zebrania.
 2. Ustalanie i zatwierdzanie planów perspektywicznych, rocznych i szczegółowych Klubu.
 3. Rozpatrywanie wniosków i podejmowanie Uchwał.
 4. Zatwierdzanie Regulaminów wewnętrznych Klubu.
 5. Zatwierdzanie struktury organizacyjno-administracyjnej Klubu.
 6. Zarządzanie majątkiem Klubu.
 7. Rozpatrywanie sprawozdań i informacji oraz ocena funkcjonowania Klubu.
 8. Podejmowanie decyzji w innych sprawach niezastrzeżonych do kompetencji Walnego Zebrania.
 9. Prowadzenie aktywnych działań w celu pozyskiwania środków finansowych na statutową działalność Klubu.
 10. Zarząd ma prawo w przypadku śmierci bądź ustąpienia członków Zarządu, uzupełnić skład osobowy Zarządu.

 

 

V. MAJĄTEK KLUBU PIŁKARSKIEGO – SPRAWY FINANSOWE

 

§ 21.

 1. Majątek Klubu stanowią nieruchomości, ruchomości, środki finansowe oraz inne prawa majątkowe.
 2. Klub może przyjmować zapisy, darowizny i dotacje.
 3. Środki finansowe Klubu powstają z:
  1. świadczeń finansowych wnoszonych przez członków
  2. transferów zawodników
  3. wpływów od sponsorów i instytucji współpracujących
  4. dotacji z budżetu samorządowego, państwa
  5. innej działalności pozostającej w zgodzie ze Statutem i przepisami finansowymi
 4. Wszelkie dokumenty prawne sporządzone w imieniu Klubu pociągające za sobą zobowiązania majątkowe i finansowe powyżej kwoty 500 zł muszą być podpisywane przez Prezesa Zarządu oraz jednego z Członków Zarządu. Do kwoty 500 zł wystarczy podpis Prezesa Zarządu.
 5. Do udzielania i odwoływania pełnomocnictw ogólnych i szczegółowych w sprawach finansowych i majątkowych upoważniony jest Prezes Zarządu działający łącznie z jednym z Członków Zarządu.

 

 

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

§ 22.

 1. Uchwały dotyczące zmian w Statucie, podejmowane są większością 2/3 głosów, w obecności, co najmniej 50% Członków Klubu.
 2. Rozwiązanie i likwidacja Klubu może nastąpić na mocy Uchwały Walnego Zebrania Członków Klubu, w obecności, co najmniej 50% Członków, podjętej większością 3/4 głosów.
 3. W przypadku decyzji o likwidacji bądź rozwiązaniu Klubu, sposób rozdysponowania majątku zostaje określony w stosownej Uchwale Walnego Zebrania Członków Klubu.
 4. Szczegółowe zasady działania Władz Klubu, biura Klubu i innych komórek określają Regulaminy zatwierdzone przez Zarząd Klubu.
 5. Interpretacja postanowień Statutu leży w gestii Zarządu Klubu, a w przypadku odwołania w gestii Walnego Zebrania Członków Klubu.

 

ZATWIERDZONY UCHWAŁĄ
Walnego Zebrania Członków Klubu
z dnia 01.07.2010 roku.

Podpis:

Prezes - Michał Rosołek

Wiceprezes - Paweł Bajon

Wiceprezes II - Adam Łuczyński

Kapitan drużyny - Dawid Kotowicz

Translator

Reklama

Zegar

Najbliższe spotkanie

W najbliższym czasie zespół nie rozgrywa żadnego spotkania.

Ostatnie spotkanie

Beuthen 09FC Rozbark
Beuthen 09 6:10 FC Rozbark
2013-06-23, 14:00:00
     

Pogoda


Aby widget pogoda funkcjonował poprawnie, należy wypełnić dane w panelu administracyjnym.

Najnowsza galeria

Beuthen 09 - Trawczynczyn Team
Ładowanie...

Kontakty

Administrator
zostaw wiadomość
Administrator
status Gadu-Gadu
Kapitan
status Gadu-Gadu
Prezes
status Gadu-Gadu

Mini-Chat

Musisz się zalogować, aby korzystać z mini-chatu.

Statystyki

Brak użytkowników
zalogowanych i 1 gość

dzisiaj: 143, wczoraj: 252
ogółem: 560 435

statystyki szczegółowe